انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری - هئیت مدیره
هئیت مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                                                                                            اعضاء هیئت مدیره:

ردیف

نام نام خانوادگی (دکتر/مهندس)

سمت

آدرس پست الکترونیک

1

آقای ­دکتر مصطفی معین

رئیس

dr.m.moin@gmail.com

2

آقای­ دکتر نجفقلی حبیبی

نایب رئیس

nhabibi@ut.ac.ir

3

آقای دکتر احسان شمسی گوشکی

خزانه دار

ehsanshamsi713@gmail.com

4

آقای دکتر جعفر میلی منفرد

دبیر

monfared@aut.ac.ir

5

آقای دکتر صادق کاملان

عضو

Sadeq.kamelan@gmail.com

6

آقای دکتر هادی خانیکی

عضو

hadikhaniki@gmail.com

7

خانم دکتر فاطمه راکعی

عضو

fatemehrakei@gmail.c0m

8

آقای اردشیر منصوری

عضو

amansouri@ut.ac.ir

9

آقای دکتر رضا میرفلاح نصیری

عضو

Nassiri_r2002@yahoo.com

                                                                                  اعضاء علی البدل هیأت مدیره:

ردیف

نام نام خانوادگی (دکتر/ مهندس)

آدرس پست الکترونیک

1

آقای محمد نبی ابراهیمی

mohammdnabiebrahimi@gmail.com

2

آقای مجتبی نوریان

Mojtaba.noorian@gmail.com

                                                                                    بازرسان:

ردیف

نام نام خانوادگی (دکتر/ مهندس)

آدرس پست الکترونیک

اصلی

آقای دکتر تقی شامخی

tshamekh@ut.ac.ir

علی البدل

آقای مهندس حسن یزدی زاده

Yazdizadeh_mhn@yahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری :
http://iranethics.ir/find.php?item=1.59.13.fa
برگشت به اصل مطلب