انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری - هئیت مدیره
هئیت مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                                                                                            اعضاء هیئت مدیره:

ردیف

نام نام خانوادگی (دکتر/مهندس)

سمت

آدرس پست الکترونیک

1

آقای ­دکتر مصطفی معین

رئیس

dr.m.moingmail.com

2

آقای­ دکتر سعداله نصیری قیداری

نایب رئیس

nasiriiasbs.ac.ir

3

آقای دکتر جعفر میلی منفرد

خزانه دار

monfaredaut.ac.ir

4

آقای دکتر تقی شامخی

دبیر

tshamekhut.ac.ir

5

آقای دکتر محمدحسین بنی اسدی

عضو

mhossein.baniasadigmail.com

6

آقای دکتر هادی خانیکی

عضو

hadikhanikigmail.com

7

خانم دکتر مریم نوری زاده

عضو

Nourizadeh.maryamgmail.com

8

خانم دکتر مریم مالمیر

عضو

Maryam.malmir81gmail.com

9

آقای اردشیر منصوری

عضو

amansouriut.ac.ir

                                                                                  اعضاء علی البدل هیأت مدیره:

ردیف

نام نام خانوادگی (دکتر/ مهندس)

آدرس پست الکترونیک

1

خانم دکتر شهیندخت مولاوردی

shahindokhtmowlaverdigmail.com

2

دکتر ناصرالدین علی تقویان

taghaviangmail.com

                                                                                    بازرسان:

ردیف

نام نام خانوادگی (دکتر/ مهندس)

آدرس پست الکترونیک

اصلی

آقای دکتر نجفقلی حبیبی

nhabibiut.ac.ir

علی البدل

آقای محمد خان احمدی

m.khanahmadi80gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری :
http://iranethics.ir/find.php?item=1.59.13.fa
برگشت به اصل مطلب