انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری - دوره ششم (1398 تا کنون)
دوره ششم (۱۳۹۸ تا کنون)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر مصطفی معین
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
ریاست هییت مدیرۀ انجمن


دکتر سعدالله نصیری قیداری
دکترای فیزیک
استاد دانشگاه شهید بهشتی
نایب رییس هییت مدیره انجمن


دکتر تقی شامخی
دکترای کشاورزی و منابع طبیعی
استاد بازنشستۀ دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
دبیر انجمن


دکتر جعفر میلی منفرد
دکترایمهندسی برق- قدرت
استاد دانشگاه امیر کبیر
خزانه دار انجمن


دکتر هادی خانیکی
دکترای علوم ارتباطات
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
عضو هییت مدیره انجمن


دکتر محمد حسین بنی اسدی
دکترای رشته مدیریت و نظام های علوم اجتماعی
عضو هییت مدیرۀ انجمن


اردشیر منصوری
کارشناس ارشد رشتۀ فلسفه در علم
عضو هییت مدیرۀ انجمن


دکتر مریم نوری زاد
دکترای ایمونولوژی
مرکز تحقیقات آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو هییت مدیرۀ انجمن


دکتر مریم مالمیر
دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
ریاست مرکز روانشناسی و توانبخشی لوتوس
عضو هییت مدیرۀ انجمن


دکتر نجفقلی حبیبی
دکترای فلسفه اسلامی
استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی
بازرس انجمن


شهیندخت مولاوردی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
عضو علی البدل هییت مدیرۀ انجمن


دکتر ناصرالدین علی تقویان
دکترای فلسفۀ آموزش و پرورش
عضو علی البدل هییت مدیرۀ انجمن


محمد خان احمدی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
بازرس علی البدل انجمن

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری :
http://iranethics.ir/find.php?item=1.177.13.fa
برگشت به اصل مطلب