انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری - سال 1397
نشست تیر ماه سال 97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۹ | 
                                                                
سخنرانی ماه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در تاریخ دوشنبه 11 تیر ماه 1397، با سخنرانی دکتر محمود مهرمحمدی با موضوع اخلاق از منظر کنشگران تعلیم و تربیت برگزار شد.
🔹بخشی از سخنان "دکتر محمود مهر محمدی" دکتری برنامه ریزی درسی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس را در ادامه می خوانید:
🔹الف- اخلاق کنشگران با نگاه مبنایی به تعلیم و تربیت 
تعلیم وتربیت با خیر عمومی مرتبط است. این گزاره نقطه عزیمتی است برای طرح این پرسش که کنشگر این عرصه باید چه ملاحظاتی را در فهم تعلیم و تربیت و اهتمام به آن در نظر بگیرد. 
🔹ارسطو از خرد عملی (Phronesis) به عنوان ماخذ کنش در عرصه تعلیم و تربیت سخن می گوید. 
تعلیم و تربیت از نظر ارسطو نسبتی هم با معرفت (Episteme) دارد، اما ارسطو توجه می دهد که تعلیم و تربیت نباید تحت قیمومیت معرفت علمی و اپیستمه در آید، زیرا معرفت فرازمانی و فرامکانی است اما تعلیم و تربیت زمان مند و مکان مند است و غفلت از این امر می تواند موجب نوعی نقض ملاحظات اخلاقی در امر تعلیم و تربیت شود. 
فعل تربیت با عدم تعین ها و عدم قطعیت های فراوان در آمیخته است. 
اگر نگاه علمی به تعلیم و تربیت داشته باشیم و وارد عرصه ای شویم که Science of education خوانده می شود، با نظریه های متعدد مواجه میشویم که نسبت علم با تعلیم و تربیت را مورد بحث قرار میدهد. در این باره یک پارادایم قائل به این است که کنشگر باید مقلدانه عمل کند و تحت قوانین فرا زمانی و فرامکانی علم به تعلیم و تربیت بپردازد اما پارادیم دیگری در مقابل آن، قائل به این است که کنشگر مجتهدانه و ناظر بر ملاحظات زمانی و مکانی کار خود را انجام دهد. 
🔹ثورندایک، روانشناس آمریکایی با تامل در قوانین یادگیری (Learning law) جرات می کند که برای روانشناسی تعبیر "دانش" را به کار برد و برای آن قوانین علمی در نظر بگیرد. او در 1910 امیدوار بود روزی در عرصه تعلیم و تربیت بتوان به قوانینی دست یافت، چنانکه در علم فیزیک با قطعیت از قوانین رفتار موجودات طبیعی سخن به میان می آید. 
🔹جان دویی، از دیگر متفکران این عرصه بوده است که ویژگی های غیر قطعی تعلیم و تربیت را محل یادآور میشود و از هنر تعلیم و تربیت مبتنی بر خرد موقعیتی سخن میگوید. براساس این نگاه هنر تعلیم و تربیت (Art of education) جای علم تعلیم و تربیت (Science of education) را می گیرد. 
🔹ب- اخلاق تعلیم و تربیت از منظر فلسفه¬های شناخته شده اخلاق (وظیفه گرایی و نتیجه گرایی) 
علاقه مندان به کل سخنرانی میتوانند از فایل صوتی استفاده کنند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری :
http://iranethics.ir/find.php?item=1.170.259.fa
برگشت به اصل مطلب