انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری - جلسات سخنرانی
جلسه ماهانه ششم (10 آذر ماه 1393): سخنرانی "اهمیت فلسفه اخلاق" توسط آقای عزیزالله یارمطاقلو

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نکاتی چند از سخنرانی جناب آقای عزیز الله یارم طاقلو:
 • تاکید بر وجود پلورالیسم در دستگاه های عددی و حسابی / دستگاه های هندسی (اقلیدسی، لوباچفسکی و ریمانی) / زبان و تنوع زبان ها / معرفت ها و نحله های فلسفی / انواع مختلف هنرها و نهایتا منطق ارزش ها و اصول اخلاق
 • اصل عدم قطعیت منطق کواین: در فهم و برداشت منطقی خودتان (حتی در ذهن)، نمی توانید ادعا نمائید که کاملا فهمیده اید.
 • این موضوع ما را به اهمیت نسبی گرائی و پلورالیزم در حوزه اخلاق رهنمون می کند و بر اهیت مدارا و تساهل و تسامح تاکید می کند.
 • باید به اخلاق از زاویه خرد نگاه شود.
 • طبق گفته هوسرل کوشش بشر برای علمی کردن همه چیز کار عبثی است. بعضی مفاهیم لازم است با مصادیق شناخته شوند و به خودی خود قابل درک نیستند.
 • اخلاق زیستنی است و لازم است اخلاق فردی به اخلاق جمعی تبدیل گردد.
 • چالش ها در حوزه اخلاق:
 1. تعریف نادقیق گزاره های اخلاقی
 2. استثنا پذیری قواعد و اصول اخلاقی
 3. در تعارض وظایف قواعد اخلاقی موجود کارائی کمی دارند
 4. اخلاقیات سلبی بر اخلاقیات ایجابی چیره هستند
 5. اخلاقیات رایج در جامعه معمولا محافظه کارانه یا ریاکارانه هستند
 6. قداست تاریخی گزاره های اخلاقی محل بحث است
 7. اخلاقیات از جامعه ای به جامعه دیگر دگرگون هستند

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری :
http://iranethics.ir/find.php?item=1.144.217.fa
برگشت به اصل مطلب