انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری - فصلنامه علمی انجمن
سال نهم، شماره 2، تابستان 1393

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سال نهم، شماره 2، تابستان 1393

آیا افراد شاد، اخلاقمندترهستند؟ (دکتر مریم مالمیر، محمد خان احمدی، دکتر داریوش فرهود)

تغییر در مفهوم مدیریت اخلاق و منافع عمومی در پرتو تغییر رویکردهای  مدیریت دولتی (دکتر عباس نرگسیان، دکتر علی پیران نژاد)

تأثیر متقابل اخلاق و محیط کسب و کار بر توسعه اقتصادی (سعید کیان پور)

مسائل اخلاقی در انتشار مقالات علمی: بررسی اواع و علل سوء رفتارهای علمی در پژوهش های علوم پزشکی (ثریا صمدی، فهیمه عباسی، سارا جلال زاده)

رابطه تقلب تحصیلی و فرصت طلبی در میان دانشجویان (دکتر بهمن بنی مهد، نگار پشمی تبار)

تحلیل عاملی اخلاق حاظت چوب درودگران (دکتر محمدرضا محبوبی، مهدی زارع، فریده شاملو)

تحلیل شکاف بین ابعاد اخلاق کار کلامی و اخلاق کار حاکم (دکتر داود کیاکجوری، شهربانو اسحاق تیموری)

رابطه اخلاق حرفه ای با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی: نقش میانجی گر فرهنگ خدمتگزاری (دکتر ابوالفضل قاسم زاده، دکتر تقی زوار، دکتر روح اله مهدیون، ادیبه رضایی)

رابطه صداقت رفتاری با اثر بخشی رهبران در سازمان ها (دکتر محسن علیزاده ثانی، دکتر مهرداد مدهوشی، لیلا محبی)

رابطه اخلاق با تعالی سازمانی (دکتر محمد موسوی، احمد عربشاهی کریزی)

اخلاق در رسانه، چالش های اساسی و توصیه ملی (شعبان نجف پور)

تحلیل عوامل جمعیت شناختی مرتبط با تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان فوتبال (دکتر رضا شجیع، دکتر هاشم کوزه چیان، دکتر محمد احسانی، دکتر مجتبی امیری)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری :
http://iranethics.ir/find.php?item=1.108.210.fa
برگشت به اصل مطلب